Ny fomba fitafy ny Antandroy

3001

Ny fomba fitafy Antandroy.

Manana ny fomba fitafiny manokana ny Antandroy rehefa hamonjy lanonana na havoriane na koa sandratse. Amin’ny ankapobeny, ny ray aman-dreny lehibe, olo-manan-kaja na koa mpanan-karena no tena miakanjo izany.

Akanjo izay azo lazaina fa lafo vidy tokoa.

Eo aloha ny akanjo firake vita amin’ny landihazo na hasina ary norariana miaraka amin’ny varahina, hany ka mamirapiratra sy miavaka tokoa.

Tsy ampy izany raha tsy ampiarahina amin’ny satro-bory sy sokotry na salaka ary ny kiraro vita amin’ny hoditr’omby. Tsy azo hadinoina koa ny piletse na ny lefona, mariky ny hery sy ny fahefana.


Anisan’ny mponina mpivezivezy ny Antandroy noho izy ireo malaza amin’ny fiompiana omby, izay mariky ny harena eo am-pelatanan’ny tsirairay. Vokatr’izany, tsy misaraka amin’ny Antandroy ny fitaovam-piadiana, entina hiarovam-batana sy ny fananana manoloana ny fahavalo.

Misongadina amin’ireo fitaovana ireo ny piletse, izay mbola be mpampiasa hatramin’izao. Ny boda na hazo vaventiventy mirefy 50 sm kosa no ampiasaina voalohany raha sendra ny fahavalo.