TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA NATAO NY ASABOTSY 13 JONA 2020

531

FIADIDIANA NY REPOBLIKA

TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA NATAO NY ASABOTSY 13 JONA 2020

I- FANDANIANA DIDIM-PANJAKANA SY VOLAVOLAN-DALANA:

A- NATAO LAHARAM-PAHAMEHANA NY FITSINJOVANA NY SOSIALIM-BAHOAKA SY NY FANARENANA ARA-TOE-KARENA AO ANATY VOLAVOLAN-DALANA MIFEHY NY TETI-BOLA 2020 ASIAM-PANITSIANA

Nofaranana androany ny fandinihana ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana nasiam-panitsiana ho an’ny taona 2020, rehefa nodinihana nandritra ny 10 andro ka namerana sy namehezana ny politikam-pampiasam-bolam-panjakana mba hifandraika sy hifanaraka amin’ny toe-draharaha misy eto amin’ny firenena ankehitriny. Voafaritra ao anatin’ity volavolan- dalàna mifehy ny teti-bola 2020 nasiam-panintsiana ity fa ny tahan’ny fitombon’ny harin-karena dia 0,8% izany hoe nihena 4,7% raha mihoatra amin’ny vina tany amin’ny voalohan’ny taona. Maro ireo fepetra noraisina tao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana izay nanova ny andininy sy ny vina tao anatin’ny teti-bola 2020 ary teo ihany koa ny fitotongan’ny taha tombon’ny hetra miditra hatramin’ny 26%.

Nahatratra 2757 miliara ariary na 53,24% ny hetra niditra nandritra ny enim-bolana voalohany, izany hoe nihena 1272,60 miliara ariary raha mihoatra amin’ny vina tany am- piandohana. Ary 2421,6 miliara ariary ny hetra nampidirin’ny ladoany izay nihena 585,6 miliara raha mihoatra amin’ny vina napetraka. Maro koa anefa ireo fepetra nifehezana ny fitotonganan’ny harin-karena tamin’ny alalan’ny fitsinjovana ireo mpandraharaha ara-toe-karena tamin’ny fanemorana ny fandoavan-ketra, fametrahana ny tahan’ny findramam-bola ambany ary koa ny fitazonana ny vola vahiny hisy foana teo anivon’ny tsena iarahan’ny banky amin’ny vola vahiny ary eo indrindra koa ny nampiakaran’ny Banky Foibe ny tahan’ny vola miasa eo amin’ny tsena anatiny hatramin’ny 22,9% raha 18% no voafaritra tany aloha.

Natao laharam-pahamehana ny fijerena ny lafiny ara-tsosialy sy ny fandriam-pahalemana ary ny fametrahana ireo fotodrafitrasa manerana ny faritra rehetra, mba hampiodinana indray ny toe-karem-pirenena ka ny faritra rehetra no hiara-hiainga amin’ny asa fanarenana ara-toe-karena.

B- MITOHY MANDRITRA NY 15 ANDRO NY FAHAMEHANA ARA-PAHASALAMANA :

Taorian’ny fakan-kevitra nataon’ny Praiminisitra lehiben’ny Governemanta araka ny fahefana nomen’ny Filoham-pirenena azy, tamin’ireo Filohana Andrim-panjakana 3 eto amin’ny firenena : ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena, ny Filohan’ny Antenimieran-doholona ary ny Filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàm panorenana, dia nandray izao didim-panjakana manaraka izao :

Mipetraka eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara ny « FAHAMEHANA ARA- PAHASALAMANA» (état d’urgence sanitaire) manomboka androany 13 Jona 2020 ary mihatra avy hatrany.

Toy izao ny didim-panjakana laharana faha 2020-610 tamin’ny 13 Jona 2020 noraisina:

Araka ny lalàm-panorenana, ao amin’ny andininy faha 61;

Araka ny lalàna faha 91-011 tamin’ny 18 jolay 1991 mahakasika ny Vanim-potoana manokana

Araky ny lalàna laharana faha 2011-002 tamin’ny 15 jolay 2011 mikasika ny fifehezana ny fahasalamam-bahoaka ;

Araka ny didim-panjakana laharana faha 2019-1407 tamin’ny 19 jolay 2019 manendry ny Praiminisitra, lehiben’ny Goverenemanta;

Araka ny didim-panjakana laharana faha-2020-070 tamin’ny 29 janoary 2020 nanendry ny mpiakambana ao amin’ny governemanta;

Araka ny didim-panjakana laharana faha 2020-359 tamin’ny 21 martsa 2020 milaza ny manambara ampahibemaso ny fahamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin’ny repoblika.

Araka ny didim-panjakana laharana faha 2020 – 370 tamin’ny 04 Aprily 2020 milaza sy manambara ampahibemaso ny fahamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin’ny repoblika.

Araka ny didim-panjakana laharana faha faha 2020-420 tamin’ny 17 Aprily 2020 milaza sy manambara ampahibemaso ny fahamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin’ny repoblika.

Araka ny didim-panjakana laharana faha faha 2020-457 tamin’ny 02 May 2020 milaza sy manambara ampahibemaso ny fahamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin’ny repoblika.

Araka ny didim-panjakana laharana faha faha 2020-483 tamin’ny 16 May 2020 milaza sy manambara ampahibemaso ny fahamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin’ny repoblika.

Araka ny didim-panjakana laharana faha faha 2020-592 tamin’ny 30 May 2020 milaza sy manambara ampahibemaso ny fahamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin’ny Repoblika

Nandritra ny Filankevitry ny Minisitra taorian’ny fakan-kevitra natao tamin’ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena, ny Filohan’ny Antenimieran-doholona ary ny Filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana;

DIA MAMOAKA IZAO DIDIM-PANJAKANA MANARAKA IZAO :

ANDININY VOALOHANY.- mitohy mandritra ny 15 andro eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara, manomboka amin’ny fotoana hivoahan’ity didim-panjakana ity ny « Fahamehana ara-pahasalamana » noho ny antony ara-pahasalamana, nohon’ny fisian’ny toe-javatra goavana mampisahotaka ny fiainam-bahoaka, mba hampizotra ara-dalàna ny asan’ireo fahefam-panjakana araka ny didim-panjakana laharana faha 2020-359 tamin’ny 21 martsa 2020 sy laharana faha2020-370 tamin’ny 04 Aprily 2020 sy ny laharana faha 2020- 420 tamin’ny 17 Aprily 2020, ny laharana faha 2020-457 tamin’ny 02 May 2020, ny laharana faha -483 tamin’ny 16 May 2020 aryny laharana faha-592 tamin’ny 30 May 2020 voalaza etsy ambony.

ANDININY FAHAROA.- Ity didim-panjakana ity dia mitarika ny fampiharana ireo fepetra rehetra voafaritry ny fehezan-dalàna mahakasika ny Vanim-potoana Manokana (situation d’exception) mametra ny atao hoe Fahamehana.

ANDININY FAHATELO.- Ho fampiharana ny andininy faha 18 ao amin’ny làlana faha 91-011 tamin’ny 18 jolay 1991 mikasika ny Vanim-potoana manokana, izay mamaritra ny fahefan’ny Filoham-pirenena amin’ny fampiharana ny fanaraha-maso ny fivezivezen’ny olona sy ny fiara, ny fanaraha-maso ny famatsiana rehetra ary ny fanaraha-maso ny fitaovam-piadiana dia natolotra ny Praiminisitra ny fanatanterahana izany.

ANDININY FAHA – EFATRA.- Ny Minisitry ny fiarovam-pirenena, ny Minisitry ny Fitsarana, ny Minisitry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, ny Minisitry ny ati-tany sy ny fitsinjaram- pahefana, ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, ny Minisitry ny Filaminam-bahoaka, ny Minisitry ny Paositra ny fampiroboroboana ny haitao ara-kajy mirindra, ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, ny Seketeram-panjakana misahana ny Zandarimaria eo ambany fiahian’ny ministeran’ny fiarovam-pirenena no miantoka ny fanatanterahana izao didim- panjakana izao.

ANDININY FAHA-DIMY.- Noho ny hamehana ary ho fampiharana ny voalazan’ny andininy faha-6 ao anatin’ny didy hitsivolana laharana faha-62-041 tamin’ny 19 septambra 1962 momba ny fepetra ankapoben’ny lalàna anatiny sy ny lalàna iraisam-pirenena mifehy ny fifandraisana manokan’ny samy olona, ity didim-panjakana ity dia manan-kery avy hatrany raha vantany vao havoaka amin’ny onjampeo sy/na ny fahitalavitra, ary izany dia tsy miankina amin’ny famoahana azy amin’ny gazetim-panjakan’ny Repoblika.

Antananarivo faha- 13 Jona 2020
Ny Filoham-pirenena
Andry RAJOELINA
Ny Praiminisitra lehiben’ny Governemanta
NTSAY Christian

Natao androany faha 13 Jona 2020
Ny sampan-draharahan’ny serasera sy ny fifandraisana eo anivon’ny
Fiadidiana ny Repoblika