TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA NATAO TAO AMIN’NY LAPAM-PANJAKANA AMBOHITSOROHITRA SABOTSY 04 APRILY 2020

445

FIADIDIANA NY REPOBLIKA
TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA NATAO TAO AMIN’NY
LAPAM-PANJAKANA AMBOHITSOROHITRA SABOTSY 04 APRILY 2020

I- FANDANIANA DIDIM-PANJAKANA SY VOLAVOLANDALANA

Taorian’ny fakan-kevitra nataon’ny Filoham-pirenena an’ireo Filohana Andrim-panjakana 3 eto amin’ny firenena : ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena, ny filohan’ny Antenimieran-doholona ary ny Filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, dia nandray izao didim-panjakana manaraka izao :

Mipetraka eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara ny « FAHAMEHANA ARA-PAHASALAMANA» (état d’urgence sanitaire) manomboka androany 04 Aprily 2020 ary mihatra avy hatrany.

Toy izao ny didim-panjakana laharana faha 2020-370 tamin’ny 04 Aprily 2020 nandraisana izany :

Araka ny lalàm-panorenana, ao amin’ny andininy faha 61;

Araka ny lalàna faha 91-011 tamin’ny 18 jolay 1991 mahakasika ny Vanim-potoana manokana

Araky ny lalàna laharana faha 2011-002 tamin’ny 15 jolay 2011 mikasika ny fifehezana ny fahasalamam-bahoaka ;

Araka ny didim-panjakana laharana faha 2019-1407 tamin’ny 19 jolay 2019 manendry ny Praiminisitra, lehiben’ny Governemanta;

Araka ny didim-panjakana laharana faha-2020-070 tamin’ny 29 janoary 2020 nanendry ny mpikambana ao amin’ny governemanta;

Araka ny didim-panjakana laharana faha 2020-359 tamin’ny 21 marsa 2020 milaza ny manambara ampahibemaso ny fahamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin’ny repoblika.

Nandritra ny Filankevitry ny Minisitra taorian’ny fakan-kevitra natao tamin’ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena, ny filohan’ny Antenimieran-doholona ary ny Filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana;

DIA MAMOAKA IZAO DIDIM-PANJAKANA MANARAKA IZAO :

ANDININY VOALOHANY. – mitohy mandritra ny 15 andro eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara, manomboka amin’ny fotoana hivoahan’ity didim-panjakana ity ny « Fahamehana ara-pahasalamana » noho ny antony ara-pahasalamana, nohon’ny fisian’ny toe-javatra goavana mampisahotaka ny fiainam-bahoaka, mba hampizotra ara-dàlana ny asan’ireo fahefam-panjakana araka ny didim-panjakana laharana faha 2020-359 tamin’ny 21 martsa 2020 voalaza etsy ambony.

ANDININY FAHAROA. – Ity didim-panjakana ity dia mitarika ny fampiharana ireo fepetra rehetra voafaritry ny fehezan-dalàna mahakasika ny vanim-potoana manokana (situation d’exception) mametra ny atao hoe Fahamehana.

ANDININY FAHATELO. – Ho fampiharana ny andininy faha 18 ao amin’ny lalàna faha 91-011 tamin’ny 18 jolay 1991 mikasika ny vanim-potoana manokana, izay mamaritra ny fahefan’ny Filoham-pirenena amin’ny fampiharana ny fanaraha-maso ny fivezivezen’ny olona sy ny fiara, ny fanaraha-maso ny famatsiana rehetra ary ny fanaraha-maso ny fitaovam-piadiana dia natolotra ny Praiminisitra ny fanatanterahana izany.

ANDININY FAHA – EFATRA.- Ny Minisitry ny fiarovam-pirenena, ny Minisitry ny Fitsarana, ny Minisitry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, ny Ministry ny Filaminam-bahoaka, ny Minisitry ny ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana, ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, ny Minisitry ny Paositra, ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny haitao ara-kajy mirindra, ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, ny Sekreteram-panjakana misahana ny Zandarimaria eo ambany fiahian’ny ministeran’ny fiarovam-pirenena no miantoka ny fanatanterahana izao didim-panjakana izao.

ANDININY FAHA-DIMY.- Noho ny hamehana ary ho fampiharana ny voalazan’ny andininy faha-6 ao anatin’ny didy hitsivolana laharana faha-62-041 tamin’ny 19 septambra 1962 momba ny fepetra ankapoben’ny lalàna anatiny sy ny lalàna iraisam-pirenena mifehy ny fifandraisana manokan’ny samy olona, ity didim-panjakana ity dia manan-kery avy hatrany raha vantany vao havoaka amin’ny onjampeo sy/na ny fahitalavitra, ary izany dia tsy miankina amin’ny famoahana azy amin’ny gazetim-panjakan’ny Repoblika.

Antananarivo faha 04 Aprily 2020
Ny Filoham-pirenena
Andry Rajoelina
Ny Praiminisitra lehiben’ny Governemanta
NTSAY Christian

II – FANENDRENA :

Ny Filankevitry ny Minisitra dia nankatoa ny fanendrena ireto mpiasam-panjakana ambony ireto:

Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny fiarovam-pirenena:
Général de Division RABENAIVOARIVELO Jean Claude, dia voatendry ho Chef d’État- Major des Armées.
Général de Brigade RAKOTONIAINA Jean-Aimé, dia voatendry ho Chef d’État-Major de l’Armée de Terre.
Général de Brigade Aérienne RADONA Ratiarivelo Ellis, dia voatendry ho Chef d’État- Major de l’Armée de l’Air.
Capitaine de Vaisseau GA Jacquy Honoré, dia voatendry ho Chef d’État-Major de la Marine Nationale.
Général de Brigade Aérienne ANDRIANARIJAONA Mamy, dia voatendry ho Major Général de l’Armée de l’Air.
Colonel RANDRIANASOLO Fils Hyppolite, dia votendry ho Sous-Chef d’État-Major Administration auprès de l’Etat-Major de l’Armée de l’Air.
Colonel RABEMIZANA Toky Fihandrianana, dia voatendry ho Sous-Chef d’État-Major Emploi auprès de l’Etat-Major de l’Armée de l’Air.
Capitaine de Vaisseau MAMY RAKOTOMANGA Dieudonné, dia votendry ho Sous-Chef d’Etat-Major Emploi auprès de l’Etat-Major de la Marine Nationale.
Capitaine de Vaisseau TSIRINIAINA Gabriel, dia voatendry ho Major Général de la Marine Nationale.
Colonel RAFARALAHY Lala Nomenjanahary, dia voatendry ho Sous-Chef d’État-Major Administration auprès de l’Etat-Major de l’Armée de Terre.
Général de Brigade RAKOTOSON Jocelyn, dia voatendry ho Sous-Chef d’État-Major Emploi auprès de l’Etat-Major de l’Armée de Terre.
Capitaine de Vaisseau RAMAROZATOVO Andriamiharisoa, dia voatendry ho Sous- Chef d’État-Major Administration auprès de l’Etat-Major de la Marine Nationale.
Colonel RAHAJANDRAINY Dieudonné Jeannot Parfait, dia voatendry ho Directeur de Bureau des Domaines et des Infrastructures.
Contre-Amiral ASSANY Bemarivo Jeannot, dia voatendry ho Directeur Central des Commissaires des Armées.
Général de Division RAMAHAVONJY Gérard José, dia voetendry ho Major Général des Armées.
Général de Brigade RASOLOFOMANANA Hiary Lala, dia voatendry ho Directeur Inter- Armées de Renseignement Militaire.
Général de Brigade ANDRIAMASIMANANA William Michel, dia votendry ho Sous-Chef d’État-Major en charge de la Chaîne Organique.
Général de Brigade RAKOTONIAINA Maminirina, dia voatendry ho Sous-Chef d’État- Major en charge des Opérations.
Capitaine de Vaisseau RAKOTOARISON François Hubert, dia votendry ho Directeur de Bureau des Etudes et Projets.
Général de Brigade RAZAFITOMBO Maminirina Ely, dia voatendry ho Sous-Chef d’Etat-Major en charge de la Planification.
Colonel IBRAMDJEE Zafiny Janin, dia voatendry ho Directeur de Bureau Communication et Actions Civilo-Militaires.
Général de Division RAZANAJAONA Mamy Alison, dia voatendry ho Directeur Inter- Armées de Logistique et Soutien.
Général de Brigade RAMBININTSAOTRA Lanto Ny-Aina, dia voatendry ho Directeur de Bureau de Garnison de la Place d’Antananarivo.

Natao androany faha 04 Aprily 2020

Ny sampan-draharahan’ny serasera sy ny fifandraisana eo anivon’ny

Fiadidiana ny Repoblika